ครม. ไฟเขียวเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนร. ม.1-3-จ้างภารโรงเพิ่ม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 7,344 แห่ง จำนวนนักเรียน 575,983 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6,855 แห่ง งบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท

2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 376 แห่ง งบประมาณ 337.25 ล้านบาท

3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.99 ล้านบาท

4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 109 แห่ง งบประมาณ 155.94 ล้านบาท

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใช้หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ดังนี้

1. จำนวนนักเรียน 1-40 คน ค่าอาหาร 36 บาท/คน/วัน

2. จำนวนนักเรียน 41-100 คน ค่าอาหาร 27 บาท/คน/วัน

3. จำนวนนักเรียน 101-120 คน ค่าอาหาร 24 บาท/คน/วัน

4. จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหาร 22 บาท/คน/วัน

โดยให้มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไฟเขียวงบฯ จ้างนักการภารโรงเพิ่ม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ วงเงิน 2,739.96 ล้านบาท สำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง และเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เฉพาะปี 2568 จากที่ได้เสนอแผนงานมา 3 ปี (68-70) ใช้งบ 8,506.94 ล้านบาท ส่วนในระยะต่อไปให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการจ้างภารโรง เช่น กล้องวงจรปิด เพื่อประหยัดงบประมาณ

ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 28,936 แห่ง ในจำนวนนี้มีเพียง 14,726 แห่งที่มีการจ้างภารโรง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top