นายกฯ กำชับนโยบาย “1 ครอบครัว 1 Soft Power” ต้องคุ้มค่า-เกิดประโยชน์-เป็นรูปธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยได้มอบนโยบายในการทำงาน 3 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้ทำแผนการ รับ Register เพื่อคัด 1 ครอบครัว 1 soft power (One Family One Soft Power : OFOS) ให้เร็วที่สุด โดยแยกความรู้ความสามารถตามความชำนาญและสาขาอาชีพ และนำคนไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งควรจะมีทั้ง Online และ Onsite ตามความสามารถ รวมถึงต้องจัด Class และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนให้ทั่วถึง และยุติธรรม

2. ขอให้เตรียม เนื้อหา Content ที่จะใช้ในการ Upskill /Reskill ให้ตรงกับความชำนาญ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ First Impression ในการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญมากและที่สำคัญ วิธีการเรียนการสอน ต้องเข้าใจง่าย มีมาตรฐานที่ดี

3. การจัดอีเวนท์ ต้องขอให้เป็นการต่อยอดจากที่ภาคอุตสาหกรรมทำอยู่แล้ว รัฐควรพิจารณาในการต่อยอดอีเวนท์ที่ทำแล้วจะช่วยขยายผลได้มาก ต่อยอดจากภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงคนได้มากขึ้น และต้องให้แน่ใจว่าการต่อยอดนั้นเป็นประโยชน์มากขึ้น มีความคุ้มค่าในการลงทุน

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการจัดประชุมนานาชาติด้านซอฟท์พาวเวอร์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณการจัดประชุมฯ โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ ต่อไป

รวมทั้งเห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง 11 สาขา ปี 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายทั้ง 11 สาขา ปี 2567 โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ ต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดของโครงการ ลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงาน พร้อมกับเน้นย้ำเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณต้องถูกต้องตามระเบียบราชการ ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการในการพิจารณางบประมาณ

พร้อมกันนี้ ได้ขอให้คณะกรรมการฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด หากติดขัดปัญหาในส่วนใดขอให้รายงานมาให้ทราบ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา ช่วยให้เกิดผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top