ตลท.ประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ NVDR ห้าม บล.ส่งออเดอร์ซื้อจากผู้ลงทุนไทยมีผลตั้งแต่ 4 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)” เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR

โดยกำหนดห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ (Foreign Limit) ดังนี้

– ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย

– บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top