สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 18/23

กองทุนเปิด กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 18/23

Bualuang Thanarat 18/23

ชื่อย่อกองทุน: B18/23
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 3
อายุโครงการ: 6 เดือน
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 5,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 22 – 24 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: บัวหลวง
นโยบายการลงทุน: – กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
– กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top