สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม World Technology

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม World Technology

KTAM World Technology Fund

ชื่อย่อกองทุน: KT-TECHNOLOGY
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง: 7
อายุโครงการ: ไม่กําหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 19 – 27 ก.พ. 67
บริษัทจัดการ: กรุงไทย
นโยบายการลงทุน: – เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Y-ACC-USD” โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 (โดยปกติแล้วจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 75) ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการพัฒนา/หรือจะมีการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือการให้บริการ หรือที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
– บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top