สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTAM US Growth Equity RMF

ชื่อย่อกองทุน: KT-US RMF
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน, RMF
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 22 – 30 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: กรุงไทย
นโยบายการลงทุน: – กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก พอร์ตการลงทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ (Largecapitalization companies) เป็นหลัก โดยทางผู้จัดการกองทุนจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างมีความกระจุกตัว (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ราว 40-60 บริษัท) ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ทางผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูง และมีความสามารถที่จะเติบโตได้ดีในระยะยาว (Bottom-up approach)
– กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.
– กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top