สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทย ESG50

Krungthai ESG50 Fund

ชื่อย่อกองทุน: KTESG50
ประเภทกองทุน: ตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
อายุโครงการ: ไม่กำหนด
นโยบายปันผล: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
จำนวนเงินทุนโครงการ: 3,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 08 – 18 ธ.ค. 66
บริษัทจัดการ: กรุงไทย
นโยบายการลงทุน: – กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG ซึ่งเป็นดัชนีที่คัดเลือกหุ้นมาจากการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประเมินจากข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประมาณ 50 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(Market Capitalization) สูงสุด ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
– กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
– กลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top