สำนักข่าวอินโฟเควสท์ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่

IPO Fund: กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M10

กองทุนเปิด กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 3M10

Krung Thai Government Bond 3M10 Fund

ชื่อย่อกองทุน: KTGOV3M10
ประเภทกองทุน: ตราสารหนี้
ระดับความเสี่ยง: 3
อายุโครงการ: 3 เดือน
นโยบายปันผล: ไม่มี
จำนวนเงินทุนโครงการ: 10,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กําหนด
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): 22 – 27 พ.ย. 66
บริษัทจัดการ: กรุงไทย
นโยบายการลงทุน: – กองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน และ/หรือตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้คํ้าประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
– กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
– มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ข้อมูลหนังสือชี้ชวน

Tag:

<< IPO Fund: กองทุนรวมเปิดใหม่

Back to Top