ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ล่าสุด

BIZ ได้สัญญาขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับ รพ.รัฐ 2 แห่งรวม 225.40 ลบ.

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญารวม 225,400,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นแล้ว)…