เพิ่มทุนล่าสุด

WHART จ่อเพิ่มทุนไม่เกิน 5.55 พันล้านบาทลงทุน 3 โครงการเข้ากองทรัสต์ Q4/64

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท…

KOOL เพิ่มทุนแลกซื้อกิจการใหม่หวังแตกไลน์ต่อยอดไปสู่ธุรกิจการเงิน-อสังหาฯ

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 180,000,000 บาท เป็น 312,500,000…

SELIC ขายหุ้นเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้นให้ PP 3 รายดึงเครือสหพัฒน์ถือหุ้น

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน…

IP เพิ่มทุน RO 30:1 ราคา 20 บ./หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนต์, เพิ่มทุน General Mandate

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 204.50 บาท เป็น 144,199,795.50 บาท…

B52 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 349.55 ล้านหุ้นขาย RO 6.5:1 ราคา 0.50 บาท/หุ้น

บมจ.บี-52 แคปปิตอล (B52) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 มีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 1 โดยจัดสรรจำนวนไม่เกิน 349,550,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15.38…

UWC เปลี่ยนชื่อเป็น “สกาย ทาวเวอร์” พร้อมเพิ่มทุน RO แจกวอร์แรนท์, ขึ้น XR 7 พ.ค.

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา (UWC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็น บมจ.สกาย ทาวเวอร์ เพื่อสะท้อนถึงการปรับตัวขององค์กร…

JWD ขายหุ้นเพิ่มทุน บ.ย่อยให้ผู้บริหารและนักลงทุนใหม่ รวมมูลค่า 97.56 ลบ.

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (JTS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ JWD ถือหุ้น…

JCKH ขายหุ้นเพิ่มทุน PP 32.25 ล้านหุ้นให้ “สุทธิพจน์ เตชะธีราวัฒน์” ที่ 0.80 บ./หุ้น

บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,286,096 หุ้น…

JCKH ออกหุ้นเพิ่มทุน 30 ล้านหุ้นเสนอขาย PP ราคา 0.80 บาท/หุ้น

บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวน 1 ราย…

ECF ออกวอร์แรนต์รุ่น 4 แจกผู้ถือหุ้นเดิม 5:1 ราคาใช้สิทธิ 2 บ./หุ้น

บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอ…

BWG เพิ่มทุน General Mandate 400 ล้านหุ้นเตรียมขาย PP, กู้เงินจาก ETC 350 ลบ.

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,037,779,725 บาท เป็น 1,137,779,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000,000 หุ้น…

MONO เพิ่มทุน 347 ล้านหุ้นให้ PP เตรียมซื้อ Content ราว 1 พันลบ.-เสริมสภาพคล่อง

บมจ.โมโน เน็กซ์ (MONO) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท…

PRINC เพิ่มทุน 346.23 ล้านหุ้นแบบ General Mandate เตรียมขาย PP

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 346,233,682 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบี…

TMB เปลี่ยนชื่อเป็น “ทหารไทยธนชาต” ชื่อย่อ TTB, ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้บริหารพนักงาน

ธนาคารทหารไทย (TMB) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ โดยแก้ไขชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต…

DOHOME ปันผลเป็นหุ้น-เงินสด, เพิ่มทุนขาย RO-PP

บมจ.ดูโฮม (DOHOME) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ในวันที่ 8 เม.ย.64 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563…

MTC เพิ่มทุนให้เมืองไทยลีสซิ่ง 500 ลบ., เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 7.5 หมื่นลบ.

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท…

U ขายที่ดินหลายแปลง, เพิ่มทุนออกหุ้นบุริมสิทธิ์-หุ้นสามัญ

บมจ.ยูซิตี้ (U) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ 1)…

JUTHA แจงหุ้นขึ้นแรง หลังเพิ่มทุนให้ PP สำเร็จ ,เตรียมขาย RO ปลายม.ค.

บมจ.จุฑานาวี (JUTHA) แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเ…

JAK คาดเข้าเทรด mai 18 ม.ค.หลังเคาะขาย IPO ชูแผนงานเด่นหนุนผลงานโตแกร่ง

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเอสแอล ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.จักรไพศาล เอสเตท เปิดเผยว่า จักรไพศาลฯ คาดว่าจะนำหุ้นที่เสนอขายให้ก…

KOOL เพิ่มทุนแลกรับโอนกิจการสินเชื่อ-ซื้อธุรกิจอสังหาฯ กระจายเสี่ยงธุรกิจ

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เตรียมเพิ่มทุนเท่าตัว ส่วนหนึ่งใช้แลกการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer :EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (SS) ซึ่งมีกลุ่มบริษัทำธุรกิจด…
1 2 3
Back to Top