56-1 One Reportล่าสุด

ก.ล.ต.จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อม บจ.จัดทำแบบ 56-1 One Report

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมจัดอบรมออนไลน์ต่อเนื่อง 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ให้กับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจ…