ก.ล.ต.จัดอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อม บจ.จัดทำแบบ 56-1 One Report

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมจัดอบรมออนไลน์ต่อเนื่อง 7 ครั้ง ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ให้กับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต.ในปี 65 โดยจะมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอบรมกว่า 700 บริษัท

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report มุ่งยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้สะท้อนการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เช่น การเปิดเผยนโยบาย เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

ก.ล.ต. จึงได้จัดอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนกับ One Report” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนโดยแบ่งออกเป็น 7 ครั้ง แยกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ซึ่งเป็นการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Application Zoom

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า One Report เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ที่จะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นว่าได้ลงทุนในธุรกิจที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อบริษัทในระยะยาว ทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระของบริษัทจดทะเบียนให้เหลือรายงานฉบับเดียว และเตรียมการพัฒนาไปสู่การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ structured data เพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ machine readable อีกด้วย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top