Guangdong Tengen Industrial Groupล่าสุด

ก.ล.ต.จีนอนุมัติบริษัทเอกชน 6 แห่งเสนอขายหุ้น IPO

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 6 แห่งของจีนสามารถเปิดเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) แถลงการณ์ของ CSRC ระบุว่า บริษัทกลุ่มนี้รวมถึง…
Back to Top