HOSEล่าสุด

จิตตะ เวลธ์ โชว์ผลงาน Jitta Ranking-เวียดนาม ลงทุนยาวผลตอบแทน 1 ปีโตเกือบ 100%

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.จิตตะ เวลธ์ สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล เปิดเผยว่า…
Back to Top