Siam Asia Credit Access Pteล่าสุด

TIDLOR เผยจัดหาหุ้นคืน BAY และ SACA แล้วหลังยืมหุ้นใช้ทำกรีนชู

บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญของ TIDLOR ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมจำนวนทั้งสิ้น 970,428,600 หุ้น มาจาก (1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 210,816,700…
Back to Top