กนอ.ขีดเส้นตายทุกโรงงานในนิคมฯ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำ PSM ให้เสร็จภายในปีนี้

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้กำชับให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เข้าข่าย ต้องจัดทำมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM) ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

โดย กนอ.มีมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งออกข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (ข้อบังคับฯ PSM) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง

โดยข้อบังคับดังกล่าว เป็นการกำหนดมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) และการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าให้โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่เข้าข่ายต้องจัดทำมาตรฐาน PSM ประมาณ 321 โรงต้องจัดทำมาตรฐานให้ครบทุกโรง โดยข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมีการตรวจประเมินทุก 5 ปี และโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี

สำหรับกระบวนการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยตามข้อบังคับ PSM แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1.ความมุ่งมั่นต่อการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 2.ความเข้าใจและระบุปัญหาปัจจัยความเสี่ยง 3.การบริหารความเสี่ยง และ 4.การถอดบทเรียน

“ไม่อยากให้มองว่ามาตรฐาน PSM ของ กนอ.เป็นเพียงเอกสารทางราชการ หรือการทำ ISO เท่านั้น แต่เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน กนอ. และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ที่ต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมีการวางแผนล่วงหน้าว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะดำเนินการอย่างไรให้เป็นขั้นตอน และลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยอาจมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าปัจจัยของความสำเร็จทุกการดำเนินงาน คือ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมจริงจัง ไม่ใช่เป็นแต่กฎหมายอยู่ในกระดาษเท่านั้น”

นายวีริศ กล่าว

นอกจากนี้ กนอ.ยังส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ให้เข้าสู่กระบวนการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โดยสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาสิทธิประโยชน์ รวมทั้งมาตรการจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. โดยแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นสร้างความสมดุลระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคุณลักษณะมาตรฐานและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไว้ใน 5 มิติ 22 ด้าน ที่มุ่งเน้นให้ชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสังคมอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน และเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ คุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีควบคู่ตามไปด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top