TFG ซื้อกิจการ โลจิส บอย 8 ลบ.เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์ของกลุ่มบริษัท

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โลจิส บอย จำกัด ประกอบธุรกิจ ประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยให้บริการด้าน การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 250,000 บาท มูลค่าการลงทุน ราคาซื้อขายรวมเท่ากับ 8,000,000 บาท หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละ 833.42 บาท สัดส่วนการถือหุน้ 95.99% ของทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top