กนอ. เตรียมปรับเกณฑ์ Eco-efficiency ชูนิคมฯ หนองแคเป็นต้นแบบ

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในปี 2565 กนอ.จะทบทวนเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณาอ้างอิงตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร (CFO) ซึ่งจะนำมาปรับใช้กับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานด้วย และจะดำเนินนโยบายผลักดันสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีความพร้อมและปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน อาทิ การดำเนินตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco 4.0) โดยได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ในระดับเวิลด์คลาส (Eco-World Class) และเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco 4.0) ด้านพลังงาน (Smart Energy) และด้านน้ำ (Smart Water) มีการดำเนินงานศูนย์ Operation Center และโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร หรือ SCG Floating Solar Solution ในการผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

“นิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความพร้อมและศักยภาพหลายด้าน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นเอกชนรายใหญ่พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต และการปรับตัวให้สอดคล้องกับชุมชนโดยรอบ”

นายวีริศ กล่าว

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 18 แห่ง คิดเป็น 48% แบ่งเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จำนวน 2 แห่ง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จำนวน 11 แห่ง และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จำนวน 5 แห่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้การประกอบกิจการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือ BCG Model ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาด้านสังคมและด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมกัน

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ตั้งเป้าผลักดันโรงงานทุกแห่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ภายในปี 2568 โดยเริ่มจากปี 65 ให้ได้ 60% แล้วขยับเป็น 80% ในปี 66 และ 90% ในปี 67 จนครบ 100% ในปี 68 ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2564-2580 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top