SAWAD เปิดทาง NOBLE ร่วมทุน 20% ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มูลค่า 300 ลบ.

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) โดย NOBLE ประสงค์จะร่วมทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด (SWP) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(NPL)และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วน 20% คิดเป็นมูลค่าการร่วมทุนจำนวน 300 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำธุรกรรมร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SAWAD ถือหุ้น 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยธนาคารออมสินจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1,300.5 ล้านบาท และซื้อหุ้นเดิมต่อจากบริษัท 198.9 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 306 บาท ภายหลังจากการร่วมลงทุนดังกล่าวธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน เงินสดทันใจ สัดส่วนไม่เกิน 49%

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record date) ในวันที่ 29 มกราคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top