ครม.ขยายเวลาเว้นค่าธรรมเนียมรง. 3 จชต. ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นต่อเนื่อง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยหนึ่งในแนวทางการดำเนินนโยบาย คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้แล้ว ครม. จึงมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 2 ประเภท ทุกขนาด คือ

  1. โรงงานจำพวกที่ 2 (โรงงานที่มีเครื่องจักร แรงม้ารวมไม่เกิน 75 แรงม้า และมีคนงานไม่เกิน 75 คน)
  2. โรงงานจำพวกที่ 3 (โรงงานที่มีเครื่องจักร แรงม้ารวมมากกว่า 75 แรงม้า และมีคนงานมากกว่า 75 คน หรือเป็นโรงงานที่มีมลภาวะ) ซึ่งโรงงานต้องตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเพิ่ม 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี ให้มีผลบังคับใช้ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย

“สำหรับค่าธรรมเนียมที่ได้รับการยกเว้น เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลา เป็นต้น แม้การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณปีละ 2.21 ล้านบาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและโดยรวมของประเทศด้วย”

น.ส.รัชดา กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,