RBF ทำรายการเกี่ยวโยงขายโรงแรมชุมพร-เชียงใหม่รวม 272 ลบ.ให้กลุ่มรัตนภูมิภิญโญ

บมจ.อาร์แอนด์บี ฟู้ดซัพพลาย (RBF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้สีย มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จำหน่ายธุรกิจโรงแรม ได้แก่

  1. โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
  2. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ รวมมูลค่า 272 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด (TFF) ที่ถือหุ้นโดย RBF สัดส่วน 99.99% ของทุนชำระแล้ว และ จะขายโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ ให้แก่ บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (JPS) ที่มีนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ, พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกัน 100% มูลค่า 87 ล้านบาท

และ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด (PFC) ที่ถือหุ้นโดย RBF สัดส่วน 99.99% ของทุนชำระแล้ว จะขาย โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ให้แก่ บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำกัด (RKBG) ที่มีนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ เป็นผู้ถือหุ้นรวมกัน 100% มูลค่า 185 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Back to Top