VGI ส่ง แรบบิทฯ เข้าลงทุนธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์มูลค่า 36.89 ลบ.

บมจ. วีจีไอ (VGI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด) (RC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 50.94% ผ่านบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าลงทุนในบริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ADB) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์และเทเลเซลล์ โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 12,000 หุ้น ในสัดส่วน 100% จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ADB มูลค่าซื้อขาย 36,888,111.89 บาท

ADB มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,200,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยADB ประกอบธุรกิจให้บริการประกันวินาศภัย โดยมุ่งเน้นที่ประกันภัยรถยนต์

แหล่งเงินทุนที่ใช้การทำรายการ โดย RC ชำระค่าหุ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของตนเอง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ และ RC โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ คาดหมายว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (4 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top