THANI ออกหุ้นกู้ 3 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2%ขายสถาบัน 31 พ.ค.-1 มิ.ย.

บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 64 ผ่านธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อใชชำระหนี้ภายในเดือนก.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 พ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top