ก.ล.ต.ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ-ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุน รวมถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง เพื่อให้กิจการและผู้ลงทุนเข้าถึงช่องทางการระดมทุนและการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภทภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กิจการที่ต้องการเงินทุนก็มีโอกาสเข้าถึงช่องทางระดมทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น

การปรับปรุงหลักการนิยามผู้ลงทุนในครั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เพิ่มผู้ลงทุนสถาบันให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และการรับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนหรือเสี่ยงสูงมาก เช่น นักวิเคราะห์การลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน (venture capital) กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) และคนคุ้นเคยกิจการ เป็นต้น ในส่วนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้ผ่อนคลายคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน ขณะเดียวกันได้เพิ่มหลักการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top