จับตาครม.ถกสินเชื่อช่วย SME-งบฯ ปี 68-ลุ้นเคาะสลาก N3

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปเมื่อวานนี้ ดังนี้

 

วาระการพิจารณาที่น่าสนใจ

– กระทรวงการคลัง เสนอ มาตรการค้ำประกันสินเชื่อ ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน 50,000 ล้านบาท ผ่านโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 11 (PGS 11) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

รวมทั้งเสนอโครงการ “สินเชื่อ IGNITE THAILAND” โดยให้ธนาคารออมสิน จัดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยมี บสย. ร่วมค้ำประกันเงินกู้

– กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฏากร (ฉบับที่..) พ.ศ. … (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมง ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน)

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ฉบับที่… พ.ศ. …

– กระทรวงคมนาคม เสนอร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเทศบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. …

– กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและบริการ ภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund: MLCSF) ประจำปี 2566 โดยกองทุนนี้ มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, ลาว, เมียนมา, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน

– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

– สำนักงบประมาณ เสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

– สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ร่างแผนการบริหารทรัพยากรน้ำ 20 ปี

– สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอการกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทการทักทาย และการแสดงเคารพแบบไทย

 

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง เรื่อง การสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. …

– กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

– กระทรวงพลังงาน เสนอ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

– กระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การทำสัญญาเช่าอาคารทำการกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เสนอภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2567 และแนวโน้มปี 2567 รวมทั้งเสนอภาวะสังคมไทย ไตรมาส 4/2566 และภาพรวมทั้งปี 2566

– สำนักงบประมาณ เสนอการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 67)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top