เครือข่ายต้านกัญชา ยื่นกว่า 2 แสนรายชื่อ หนุนนำกลับเป็นยาเสพติด

เครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติด (Youth Network Against Cannabis: YNAC) และเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาชน ต้านภัยยาเสพติด นำโดยนายยศกร ขุนภักดี ผู้ประสานงานเครือข่าย YNAC และสมาชิกกลุ่มจำนวน 20 คน นำรายชื่อจำนวน 200,000 รายชื่อ มายื่นหนังสื่อต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยให้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น โดยนายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้รับหนังสือจากตัวแทน YNAC ก่อนนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ นายยศกร กล่าวว่า เนื่องจากนโยบายปลดกัญชาเสรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ดำเนินมาครบ 2 ปีในวันนี้ ได้ส่งผลกระทบเชิงลบเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน ได้แก่ เกิดการปลูกกัญชาทั่วประเทศทั้งในระดับครัวเรือน และเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของกัญชาอย่างกว้างขวาง ทำให้มีประชาชนใช้กัญชาเพื่อสันทนาการมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเยาวชนที่มีการใช้กัญชาเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า เป็นผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากขึ้น และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้น ทั้งการเจ็บป่วยจากการเมากัญชา การเสพติดกัญชา และภาวะโรคจิตจากการใช้กัญชา เป็นต้น

จากผลของนิด้าโพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย คือ 60% เห็นว่า ควรนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ขณะที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเลยมีเพียง 15%

ในการนี้เครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ และภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด และ YNAC จึงนำรายชื่อผู้ที่ร่วมลงนามขอให้รัฐบาลนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจำนวน 207,977 ราย มาเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อสนับสนุนรัฐบาล และมีข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลเร่งนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะทำให้สามารถหยุดการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ทันที โดยยังคงใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ต่อไปได้

2. ทุกฝ่ายพูดตรงกันว่า ต้องการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และต้องการให้มีคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายช่วยให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ที่คัดค้านการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ มาร่วมคิดร่วมให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยโปร่งใสกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลใน ระหว่างการพิจารณาออกแบบนโยบายและกฎหมายกัญชาของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ และป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียจากการใช้ในทางที่ผิดต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top