ศาล รธน.มติเอกฉันท์วินิจฉัยแล้ว กม.เลือกตั้ง สว.ทั้ง 4 มาตราไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 36 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 41 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (3) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107

แม้ว่าเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.67 ผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 คำร้อง ยื่นคำร้องเพิ่มเติมเพื่อขอนำส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 2 คำร้อง ไม่ได้ส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ส่งคำร้องตามทางการไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 41 ดังนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top