2050 Calculatorล่าสุด

สนพ.-รัฐบาลอังกฤษ ร่วมลงนาม MoU พัฒนาแบบจำลอง 2050 Calculator ของไทย

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ H.E. Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of…
Back to Top