FSX ล่าสุด

FSX ส่องหาแหล่งทุนคืนหนี้หุ้นกู้ FSS หลังผถห.ลงมติคว่ำแผนเพิ่มทุน

บมจ.ฟินันเซีย เอกซ์ (FSX) ระบุว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติไม่อนุมัติวาระการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะจัดให้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้…

FSX พุ่งแรงกว่า 47% กลับเข้าเทรดวันแรกแทน FSS

FSX เทรดวันแรก พุ่งขึ้น 47.06% หรือเพิ่มขึ้น 1.12 บาท มาที่ 3.50 บาท จากราคาก่อนหน้า (FSS) 2.38 บาท มูลค่าซื้อขาย 50.72 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.16 น. จากราคาเปิด 2.42 บาท ราคาสูงสุด 3.58 บาท ราคาต่ำสุด…
Back to Top