Injective Protocolล่าสุด

SCB10X ประกาศร่วมเป็นหนึ่งใน Node Validator ของ Injective Protocol

นางมุขยา พานิช Chief Venture and Investment Officer บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า SCB 10X ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน Node Validator บนเครือข่ายของ Injective Protocol ผู้นำด้านตลาดแลกเปลี่ย…