กองทุนเปิดทหารไทย

TMBAM ปิดอีก 2 กองทุน ‘ธนพลัส-ธนไพศาล’ หลังผู้ถือหน่วยแห่ขายรุนแรง

บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ประกาศเรื่องการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้…

บลจ.ทหารไทย ยกเลิกกองทุนธนเพิ่มพูน-ธนไพบูลย์ หลังถูกเทขายออกมาก

บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) แจ้งว่าเนื่องจากภาวะวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยปรากฏในตลาดการเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดตราสารหนี้ด้วยน…
Back to Top