บลจ. ล่าสุด

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) มีผล 1 เม.ย.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible…

ชวินดา หาญรัตนกุล นั่งนายกสมาคม บลจ.คนใหม่ 1 เม.ย.65- มี.ค.67

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย…

ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้ออกกองทุนรวมผสมที่มีการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ในสินทรัพย์ที่หลากหลายมาก…

ก.ล.ต.ผ่านประกาศ AIMC การคำนวณและประกาศ NAV-ราคาขาย-ราคารับซื้อหน่วยลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน…

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์บริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง-เครื่องมือบริหารสภาพคล่องกองทุนรวม

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุ…

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์คำนวณ NAV กองทุนรวม UI ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงเกณฑ์การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ…

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับการเสนอขายกองทุนรวมฮ่องกง-ไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศเพื่อรองรับการเสนอขายกองทุนรวมระหว่าง ฮ่องกง – ไทย ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน…

ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวม เริ่ม 1 มิ.ย.64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แก้ไขประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมตามแนวทาง Regulatory Guillotine เพื่อลดภาระและต้นทุนการดำเนินการให้แก่บริษัทหลักทร…

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมให้ยืดหยุ่นลดต้นทุนธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม ให้เป็นปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นและเข้าใจได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจและให้ความคุ…
Back to Top