พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯล่าสุด

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์…

ก.ล.ต. ชี้ช่องผู้ลงทุนเรียกร้องสิทธิ หากบริษัทเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่บทความ การใช้สิทธิเรียกร้องของผู้ลงทุน กรณีบริษัทเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ…

ตลท.เตือนผู้ลงทุนระมัดระวังก่อนเทรดหุ้น T หลังราคาขึ้นสูงแม้ขึ้นมาตรการกำกับระดับ 3

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์บมจ. ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น (T) เนื่องจากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3…

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์กำหนดพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ออกประกาศเพื่อกำหนดพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิด และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดัง…

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นแก้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงมาตรการลงโทษ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) เพื่อปรับปรุงมาตรการลงโทษให้สอดคล้อ…

ก.ล.ต.คาดแก้ กม.หลักทรัพย์ฯ ชัดเจน Q3/64 เพิ่มอำนาจ-สร้างการแข่งขันในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ยังคงเดินหน้าการแก้ไขเกณฑ์ต่างๆ ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็…

ก.ล.ต.เล็งปรับเกณฑ์พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งบอร์ดตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเพื่อกำหนดพฤติการณ์อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพ…
Back to Top