โลจิส บอยล่าสุด

TFG ซื้อกิจการ โลจิส บอย 8 ลบ.เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์ของกลุ่มบริษัท

บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โลจิส บอย จำกัด ประกอบธุรกิจ ประเภท ข้อมูลข่าวสารและการสื…
Back to Top