ไฮโดรเท็คล่าสุด

ตลท.ขึ้น SP หุ้น HYDRO ตามคำขอหลังลดทุนส่งผลต่อจำนวนหุ้นของ ผถห.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ บมจ. ไฮโดรเท็ค (HYDRO) ในวันที่ 24 ม.ค.65 เนื่องจากบริษัทมีการลดทุนโดยลดจำนวนหุ้นซึ่งมีผลต่อจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายถืออยู่และจำ…

HYDRO เพิ่มทุน 768.23 ล้านหุ้นขาย ผถห.เดิม 2:1 ราคาหุ้นละ 0.18 บาท

บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,536,455,358 บาท เป็น 2,304,683,037 บาท โดยการเพิ่มทุน 768,227,679 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ…

HYDRO ยกเลิกขายหุ้นเพิ่มทุน RO ช่วง 9-13 มี.ค.อ้างผิดพลาดทางเทคนิค

บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO) แจ้งว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 313,987,504 บาท…
Back to Top