Net Zeroล่าสุด

ภาคเอกชนร่วมผลักดันลดการปล่อยก๊าซฯ มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality-Net Zero

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยในการเสวนา “การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Net Zero” ภายใต้งานสัมมนานโยบายเพื่อสับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ ว่า…
Back to Top