Fund Flow

แกะรอย ‘Fund Flow’ เงินร้อนกำลังท่วมโลก??

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ธนาคารกลางและรัฐบาลของหลายประเทศจำเป็นต้องงัดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและการคลังออกมาใช้ประคับคองเศรษฐกิจก…
Back to Top